Privacyverklaring HBI Bisscheroux B.V.

1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere relaties.
Als leverancier van intelligente verlichtingsoplossingen van voordeur tot aan de straat, doen wij alleen zaken met bedrijven (B2B). Wij maken u erop attent dat wij alleen die persoonsgegevens verzamelen en gebruiken die strikt noodzakelijk zijn voor een goed zakelijk verkeer met onze leveranciers, klanten en andere relaties. Deze persoonsgegevens zijn: de naam, de voornamen, de functie, het zakelijke bezoek- en/of afleveradres; het zakelijke e-mailadres en zakelijke telefoonnummers, zoals deze door u aan ons zijn overgedragen. Andere persoonsgegevens, die niet direct nodig zijn voor een goed zakelijk verkeer tussen uw onderneming en de onze, worden niet in onze bedrijfsadministratie opgenomen. Ook als u een potentiële relatie van ons bent, dan gebruiken wij alleen de hierboven vermelde persoonsgegevens, voor zover deze door uw bedrijf of via LinkedIn openbaar zijn gemaakt.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan bepaalde werkzaamheden - die passen in een goed zakelijk verkeer - geen uitvoering kunnen geven.

2. Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

3. Bewaarperiode persoonsgegevens
Wij bewaren zakelijke persoonsgegevens in een ERP-systeem dat periodiek wordt onderhouden en opgeschoond. Hierbij houden ons aan de wettelijke verplichte bewaartermijn van 7 jaren voor de belastingdienst.

4. Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. U kunt ons verzoeken om aanvulling van uw zakelijke persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. U heeft het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot onze KAM functionaris

1 augustus 2018, Sittard-Geleen.